Podlaski Urząd Wójewódzki informuje - Pomoc pieniężna udzielana kombatantom i osobom represjonowanym

Szanowni Państwo, w związku z pismem Pana Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 29 października 2021 r. znak: DSE4-K0998- 056-536-12/21 dot. potrzeby zwiększenia wiedzy na temat dostępnych dla osób uprawnionych form pomocy pieniężnej udzielanej przez ww. Urząd uprzejmie informuję, że ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 794) wprowadzono istotne zmiany w zasadach udzielania przez Szefa Urzędu pomocy pieniężnej kombatantom, wdowom/wdowcom po kombatantach, osobom deportowanym do pracy przymusowej, żołnierzom – górnikom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Tegoroczna nowelizacja ustawy z dnia 20 marca 2021 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych zwiększyła dostępność pomocy pieniężnej. Wprowadziła możliwość korzystania z pomocy pieniężnej jednorazowej dwa razy w roku kalendarzowym, podniosła ustawowe progi dochodowe, których dochowanie warunkuje możliwość skorzystania z pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej oraz podniosła maksymalne wysokości udzielanej pomocy jednorazowej. W celu ułatwienia podopiecznym ww. Urzędu korzystania z pomocy pieniężnej przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd przygotował Informatory, które zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej. Zostały one zamieszczone na stronie internetowej ww. Urzędu w zakładce „Uprawnienia” „Informatory dotyczące pomocy pieniężnej”

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/informatory.html

Ponadto informuję, iż istnieje również możliwość korzystania z dodatkowych programów umożliwiających uzyskanie dofinansowania zakupu aparatów słuchowych oraz kosztów leczenia uzdrowiskowego.

Szczegóły dot. zasad udzielania pomocy pieniężnej w ramach programów zamieszczone są na stronie internetowej UDSKiOR w zakładce „Uprawnienia” „Sprawy zdrowotne i socjalne”.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Powrót na początek strony