Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Wizna

Realizacja projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Wizna"

Ilustracja do artykułu fotowolt.jpg

EU_RPO.JPG                 

W ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie projektu pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne na budynkach:

  1. Szkoły Podstawowej w Wiźnie, moc 41,07 kWp;
  2. Szkoły Podstawowej w Rutkach, moc 6,29 kWp;
  3. Urzędu Gminy Wizna, moc 21,09 kWp;
  4. Przedszkola w Wiźnie, moc 2,59 kWp;
  5. Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie, moc 5,18 kWp

 

EU_PROW.JPG 

 W ramach dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne na:

  1. Hydroforni w Wiźnie, moc 7,48 kWp;
  2. Hydroforni w Starym Bożejewie, moc 21,28 kWp;
  3. Oczyszczalni ścieków w Wiźnie, moc 31,30 kWp.

 

 

Powrót na początek strony